Foundation construction engineering industry

Foundation construction engineering industry

Corporate culture slogan: plan is the best guarantee of time, time is the efficiency of a solid foundation, efficiency is the optimization of the operation of the master, action is the only way to succeed.

West Nanjing railway, Chongqing Huaihua railway, Shenyang Railway, Guizhou railway, BOLN double track railway, Beijing subway, God plastic railway, Shenzhen metro, Shanghai metro, Nanjing metro, Guangzhou metro, the new long railway etc.